Voor moslimvrouwen, door moslimvrouwen

Algemene Voorwaarden Donaties

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan De Moslimvrouw.

 

Donatievoorwaarden

 • Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.demoslimvrouw.nl aan De Moslimvrouw wordt gedaan,
 • De Moslimvrouw behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van De Moslimvrouw

 • Elke betaling die via www.demoslimvrouw.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan www.demoslimvrouw.nl en zal door De Moslimvrouw worden aangewend voor het behalen van het beoogde doelen. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en doelstellingen van De Moslimvrouw. Restitutie is niet mogelijk,
 • De Moslimvrouw neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie,
 • Personen die namens De Moslimvrouw bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

 • De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat De Moslimvrouw de donatie zal aanwenden voor het beoogde doelen,
 • Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven,
 • De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Privacy

 • De Moslimvrouw verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld,
 • Deze persoonsgegevens worden door De Moslimvrouw verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en doelstellingen van De Moslimvrouw (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen,
 • De Moslimvrouw stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch

 • Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk,
 • De Privacyverklaring op de website van De Moslimvrouw is onverkort van toepassing.

Laatste Videos

Aankomende activiteiten

Geen activiteiten

De Moslimvrouw. Alle rechten voorbehouden.